Thuật trị bệnh: Tây y – Chỉ đâu đánh đó; Đông y – Dương đông kích tây; Khí công – Đánh như không đánh

Đời sống 25/02/21, 06:45

Muốn chiến thắng được bệnh tật thì cần có phương pháp, nên người Thầy thuốc cũng tựa vị quân sư, cần đưa ra các chiến thuật khác nhau cho từng loại bệnh, từng đối tượng. Để trị bệnh có ba loại phương pháp, ba loại cơ chế, ba loại tầng thứ, theo ...