Cùng ôn tập lại từ vựng về hình học qua những câu trắc nghiệm vui dưới đây nhé!

Câu 1

A wheel is shaped like a ___.

A. circle

B. circular

C. triangle

Câu 2

A pizza slice is ___.

A. diamond

B. square

C. triangular

Câu 3

A shape with all four sides the same length is ___.

A. a circle

B. a rectangle

C. square

Câu 4

A red STOP sign is shaped like ___.

A. an octagon

B. a square

C. a star

Câu 5

Most eggs are ___.

A. star

B. oval

C. triangle

Câu 6

Rain slides off ___.

A. a rectangular roof

B. a triangular roof

C. a square roof

Câu 7

An octagon has ___.

A. four sides

B. six sides

C. eight sides

Đáp án:

1. A

2. C

3. C

4. A

5. B

6. B

7. C

Theo English Club