Thế gian này hết lạ sẽ thành quen
Bởi cho đi là nhận về tất cả
Cho dù quen hay lạ
Cứ một niềm yêu thương

Cứ một niềm yêu thương
Vậy thì cần chi quen hay lạ
Chỉ để biết tên mà đâu tường tận dạ
Trước mặt mình là ai!

Chỉ để biết tên mà đâu tường tận dạ. Trước mặt mình là ai! (Ảnh: pinterest.com)

Trước mặt mình là ai?
Họ trải lòng mà đâu cần biết
Lạ với quen đâu có gì khác biệt
Khắp thế gian chỉ còn mỗi yêu thương

Khắp thế gian chỉ còn mỗi yêu thương
Đối với họ thì ai cũng thế
Khi ta gặp được một người tử tế
Lạ hay quen nào có khác gì đâu!

Khi ta gặp được một người tử tế. Lạ hay quen nào có khác gì đâu! (Ảnh: pinterest.com)

Lạ hay quen nào có khác gì đâu!
Khi lòng ta không còn đóng gói
Nếu có khác chỉ là câu chào hỏi
Lạ quen gì thì cũng vậy mà thôi!

Bình An, 10/2015