Đại sứ Mỹ Sam Brownback: “Tôi thấy những gì [Đảng Cộng sản] Trung Quốc đang làm là hoàn toàn sai trái. Đó là một trong những cuộc đàn áp đức tin tồi tệ nhất trên thế giới hiện nay, nếu không muốn nói là tồi tệ nhất [trong số các cuộc đàn áp tồi tệ]”.