Hãm hại người thiện lương, bức hại người tu luyện chính tín là tội ác to lớn nhất lịch sử. Thần sẽ không để yên cho kẻ ác mãi lộng hành... rất nhiều tiên tri và dự ngôn trong lịch sử đều nói lên rằng Trời sẽ diệt Trung Cộng, Phật sẽ độ người thiện lương.

Chỉ có thoát khỏi sự khống chế của ĐCSTQ, con người mới được bình an, nạn khỏi tai qua. Thoát khỏi ĐCSTQ chính là tìm được đường sống!