Start(v) –  /stɑːt/: bắt đầu

Necessary (adj) – /ˈnɛsəs(ə)ri/: sự cần thiết, việc cần thiết

Suddenly (adj) – /ˈsʌd(ə)nli/:  bỗng nhiên, bỗng dưng

Impossible (adj) – /ɪmˈpɒsɪb(ə)l/: Không thể, không có khả năng

Start by doing what’s necessary; then do what’s possible; and suddenly you are doing the impossible. – Francis of Assisi

Hãy bắt đầu làm những gì cần thiết; sau đó làm những gì có thể; và bỗng nhiên bạn đang làm điều không thể – Francis of Assisi

Từ Khóa: